21 AĞUSTOS 2014 23:00
Torba yasada sizi de etkileyecek sizinle ilgili neler var
2014 torba yasası, taşeron işçilerle, prim borcu ile, gss borçları ile  ilgili torba yasasında ne var, 2014 yılı torba yasasında neler var, son torba yasada neler var, torba yasa 2014 ...

2014 torba yasası, taşeron işçilerle, prim borcu ile, gss borçları ile  ilgili torba yasasında ne var, 2014 yılı torba yasasında neler var, son torba yasada neler var, torba yasa 2014 neler var

 VERGİLER DE KAPSAMDA

30 Nisan 2014’ten evvelki dönemlere vergi borçları, gecikme üremi ve gecikme zamları yine yapılandırılıyor. Vadesi geldiği halde ödenmemiş veyahut ödeme müddeti daha geçmemiş olan alacaklara yasa yasalaştıktan sonra TÜFE/ÜFE üzerinden yine hesaplanacak. Kesilmiş olan vergi cezalarının ödenmemiş bölümünün da TÜFE/ÜFE hesaplaması yapıldıktan sonra, yüzde 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçilecek. Mükelleflerin yeniden yapılandırma için açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

İKİ TAKSİT AKSATILABİLECEK

Tertip etme ile amme alacağı doğmuş bulunan gelir, müesseseler, gelir stopaj, müesseseler stopaj, KATMA DEĞER VERGİSİ ve ÖTV ceza ve gecikme zamları kapsamda olurken, mükellefler bir takvim seneninde ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde borçlarına ait taksitlerden faydalanma haklarını kaybedecekler.

18 TAKSİT UYGULAMASI GELİYOR

Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1,05, 9 taksit için yüzde 1,07, 12 taksit için yüzde 1,10, 18 taksit için yüzde 1,15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2’şer aylık taksitler halinde ödenecekler.

120 LİRANIN ALTINA AF

Yeniden yapılandırma ile trafik cezaları da dahil olmak üzere 120 liranın altındaki cezalara af geliyor. Sigara cezaları dışındaki trafik cezaları ya da kusurlar yasasına göre yazılmış ancak tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki cezalar gönderilmeyecek. Aynı zamanda 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş fiyatlarından de bildirim yapılmayarak vazgeçiliyor. Yeniden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun dahilinde 2007 senesi öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da meblağı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçiliyor.Şirketlere de ehemmiyetli bir destek geliyor. Kayıtlarında bulunduğu halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile ilgili kazançlan tertip etme ile yüzde 3 vergi beyannamesi verilmesi halinde çözüm kazançlıyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’DA TÜM BORÇLAR YENİDEN YAPILANACAK

2014 Nisan ayından önce tahakkuk eden sigorta pirimi, emeklilik, keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından izleyen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı hissesi, genel sıhhat sigortası priminde gecikme getirileri silinecek. Ana para TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU yönetimsel para cezaları da yine yapılanacak. Borçta yine yapılanma için müracaat müddeti, borcun türüne göre 3-4 ay olacak. Ödemeler 18 eşit takside kadar yapılabilecek. 2011’deki aftan istifade eden, yeni bağışlama için müracaat edebilecek. Borcu olduğu için sıhhat hizmeti alamayanlar, yine yapılandırma kapsamına girdikten sonra hizmet alabilecek.

Maliye Bakanlığı’nın takibindeki vergi alacakları ile SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’nın prim alacaklarının yine yapılandırılmasını öngören yasa önerisi, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanlığı’na sunuldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılması, maliye ve para siyasetlerinin daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak emeliyle kamunun alacaklarının yine yapılandırılacağını söyledi.

Ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, müessese karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE oranları asal alınarak hesaplanacak meblağın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşlarının imzasıyla TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanlığı’na sunulan Bir takım Kamu Alacaklarının Yine Yapılandırılması ve bir takım Yasa ve KHK’larda farklık öngören öneriye göre, kayıtlarda bulunduğu halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile ilgili yeni kararlar getiriyor.

Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla tertip ettikleri bilançolarında görülmekle beraber, ortaklarından alacaklı bulunduğu meblağlar ile ortaklara borçlu bulunduğu meblağlar arasındaki net alacak meblağlarının, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Beyan edilen meblağ üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak.

Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.

Bu tertip etme kapsamında beyanda bulunan mükellefler, 2014 senesi gelir ve kurumlar vergisine mahsuben beyan ettikleri geçici vergiye ait beyannamelerde düzeltme işlemlerini beyanname verme müddeti içinde yapabilecek. Düzeltme işlemleri hasebiyle rastgele bir ceza veyahut ürem aranmayacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU borçlarında gecikme cezası affı

Öneri, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU borçlarını da yine yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammına bağışlama getiriyor. Buna göre, 2014 senesi Nisan ayı ve evvelki aylara ait ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, müessese karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE oranları asal alınarak hesaplanacak meblağın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Alakalı mevzuata göre ödenmesi olanağı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı hissesi da aynı kapsam içinde olacak.

Öneriye göre, 31 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ait olan ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı olanaktan faydalanılabilecek.

Öneride, idari para cezaları konusunda yeni tertip etmeye göre, 30 Mayıs 2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezasının yüzde 50′si TEFE-ÜFE oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50′si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

En çok 18 eşit taksitte ödenecek

Bu tertip etmeden faydalanmak isteyenler kanunun yayımlanmasının hemen peşinden ilk üç ay içinde başvuruda bulunacak ve mevzubahis ödemeyi en fazla 18 eşit taksitte bitirecek.

Borcun tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksidi seçenek edebilecek.

Kamu borçlarının yapılandırılmasından esnaf, sanatkar, rençper ve diğer bağımsız çalışanlar da yararlanacak. Mevzubahis çalışanlarda prim borçlan hasebiyle sigortalılık müddetleri durdurulmuş olanlardan, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ilk 4 ay içinde müracaatta bulunarak, primlerini ödemeleri halinde sigortalılık müddetleri durdurulmamış gibi değerlendirilecek.

Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme müddeti içinde ödenmemesi halinde durdurulan müddetler sigortalılık müddeti olarak değerlendirilecek.

Taksitleri ikiden fazla aksatan hakkını kaybedecek

Kanundan faydalanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla alakalı ödeme yükümlülüklerini bir sene içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan faydalanma haklarını kaybedecekler.

Taksit tutarının yüzde 10′unu aşmamak koşuluyla 10 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacak.

Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu tertip etmeden faydalanacak.

Tertip etmeden faydalanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve yasa yollarına müracaat etmemeleri koşulu aranacak.

Yapılandırılan borçlar hasebiyle önceden mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde; üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla alakalı hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak.

Önceden çıkarılan alakalı yasaya göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıranlar, bu kapsamda ödedikleri borçlarının yeni tertip etme dahilinde mahsup edilmesi için müracaatta bulunabilecekler.

Yasa önerinine göre, Türkiye’nin 2015 seneninde üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı dahilinde, bu sene ve gelecek sene yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (ceza ve yasaklama kararları hariç), Kamu Mali İdaresi ve Kontrol Yasayı’na tabi olmayacak. Bu madde dahilinde yapılacak alımlara ve yapım işlerine ait asal ve usuller, Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanacak ve Kabine kararı ile yürürlüğe konulacak.

Harçlar Yasayı’nda “ikamet tezkeresinin harçsız olarak verildiği yabancıları” içeren maddeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca müddetsiz çalışma desturu verilenler de ilave etti.

İşe iade davası hasebiyle yatırılan primlerin son günü asal alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenecek ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılacak.

Soma’da hak sahiplerine ödeme

Manisa’nın Soma kazasında 13 Mayıs 2014′de yaşanan maden kazası hasebiyle kömür ve linyit çıkarılması faaliyet kollarında çalışanlardan, kazanın olduğu maden ocağında çalışanlar ile vefat edenlerin hak sahiplerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen müddette aylık net fiyatları asal alınarak fondan ödeme yapılacak. Bu ödemelerden vergi veya başka isim altında rastgele bir kesinti yapılamayacak. Bu ödemeler, işverenin fiyat ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

Sosyal Güvenlik Müessesesi’nun taşınmaz alımının ve taşınmazlarının açık arttırma suretiyle satışı dahil, devir ve teslimi, 31 Aralık 2013 tarihine kadar KATMA DEĞER VERGİSİ’den müstesna olacak.

Öneriye göre, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar şöyle:

- 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi şart olan beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

- 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

- 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, 30 nisan 2014 tarihinden önce, Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Yerel İdareler ile Semt Muhtarlıkları ve İhtiyar Kurulları Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Farklıklarının Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu Karayolları Genel Müdürlüğünün Örgüt ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca verilen idari para cezaları.

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izleyen ve vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan; adli ve idari para cezaları ile mülga 6326 sayılı Petrol Kanununa güvenerek alınan Devlet payı ve Devlet hakkı; 649 sayılı Türk Petrol Kanunu’na istinaden alınan Devlet payı, mülga 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker ücret farkı, mülga 79 sayılı Ulusal Savunma Suçlarının Affına, Ulusal Savunma Örgüt, Anapara ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Kararlar İhdasına Konusunda Kanuna istinaden alınan sıvı yakıt fiyat istikrar hissesi ve akaryakıt fiyat farkı; Maden Kanunu’na istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare hissesi ile madencilik fonu; mülga 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Kararında Kararnameye ve Eriştirme, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Örgüt ve Görevleri Hakkında Kanun Kararında Kararnameye istinaden alınan rehberlik ve römorkörcülük hizmet hisseleri hariç olmak üzere, asli ve feri amme alacaklarından netleşmiş olup Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme müddeti henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş bölümünün tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; belirtilen müddet ve şekilde tamamiyle ödenmesi koşuluyla alacak asıllarına bağlı ürem, cezai ürem, gecikme üremi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları ve aslı bu Yasanın yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere katiyen bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı.

Bu kapsama giren ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veyahut ödeme müddeti daha geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları ile iştirak, teşvik ve yardım fiilleri hasebiyle kesilmiş olan vergi cezalarının yüzde 50′si ve bu meblağa gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE oranları asal alınarak hesaplanacak meblağın, bu maddede belirtilen müddet ve şekilde tamamiyle ödenmesi koşuluyla cezaların kalan yüzde 50′sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

En yüksek 18 taksit

Bu kararlardan faydalanmak isteyen borçluların maddede belirtilen koşulların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına müracaat etmemeleri koşulu aranacak.

Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde kararından faydalanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme boyunca bu vergi türleri konusunda verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor vaziyet olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim seneninde ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde kararlarına göre yapılandırılan borçlarına ait kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekler.

Bu kararlardan istifade etmek isteyen borçluların, yasanın yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar müracaatta bulunmaları ve madde dahilinde ödenecek meblağları, ilk taksiti bu Yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en yüksek 18 eşit taksitte ödemeleri gerekecek.

Bu madde kararlarına göre hesaplanan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

Taksitle ödenmek istenmesi halinde borçluların başvuru esnasında altı, dokuz, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek.

Taksitle yapılacak ödemelerinde alakalı maddelere göre belirlenen tutar; 6 eşit taksit için (1,05) 9 eşit taksit için (1,07) 12 eşit taksit için (1,10) 18 eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına ayrılmak suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi koşuluyla bu madde kararlarından faydalanacak.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu madde kararlarından faydalanma hakkı kaybedilecek.

Hacizler ödemeler nispetinde kaldırılacak

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Kararında Kararnamelerde Farklık Yapılması Hakkında Kanun kararlarına göre, kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, kapsama giren alacakların, kanunun yayımlandığı tarihten önce erteleyip de tecil koşullarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit meblağları için borçlular, talep etmeleri halinde bu kararlarından istifade edebilecek.

Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla alakalı olarak, uygulayan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden güvenceler iade edilecek.

Belediye Yasayı ile Büyükşehir Belediyesi Yasayı’nun dahilinde uzlaşılan alacaklar ile ilgili bu Yasa kararları uygulanmayacak.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü İle ilgili Yasa ile Kusurlar Yasayı’na göre yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen yönetimsel para cezaları hariç olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihinden önce yönetimsel yaptırım kararı verildiği halde bu Yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla alakalısına tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı şart olan ve her bir kusur için 120 TL altında kalan yönetimsel para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yasayı uyarınca verilen yönetimsel para cezası ile beraber alakalısına tebliği gereken ve tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri tahsilinden de vazgeçilecek.

31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan tutarı 50 TL’yi aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL’yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Kabine, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağandışı siyasi rizikonun gerçekleştiği belirleyen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri hasebiyle vaziyetleri mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu yasa dahilinde alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği müddet içinde ödemeleri şart olan taksitlerin ödeme müddetleri ile natürel afet hasebiyle mücbir sebep hali duyuru edilen yerlerdeki dairelere, natürel afetin vuku tarihinden itibaren ödenmesi şart olan taksitlerin ödeme müddetleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir seneye kadar uzatmaya yetkili olacak.

28 ŞUBAT MAĞDURLARININ UMUDU TORBA YASA

28 Şubat süreciyle birlikte YAŞ kararı ile TSK’dan ayrılmak zorunda kalan personelin mağduriyetlerinin giderilmesi için umut torba yasaya kaldı. Avukat İlter Aksoylu, “Bu mağduriyetlerin giderilmesinin tek çaresinin yeni bir yasal düzenlemedir. 6191 sayılı kanun değişmediği sürece bu mağduriyetlerin tamamen giderilmesi yargı kararlarıyla mümkün değildir” dedi.

Avukat İlter Aksoylu, 6191 sayılı kanun ile 1971 yılından itibaren TSK’dan yargı denetimi işlemle çıkarılanların bir kısım mağduriyetlerini karşıladığını belirterek şunları söyledi:

“Bu mağdurlar arasında her türlü siyasi görüşten olan kişiler mevcuttur. Özellikle 28 Şubat döneminde YAŞ kararı ile ayırma işlemi yoğun olarak yaşanmıştır. 6191 sayılı kanunla gerekçesinde de belirtildiği üzere bu kişilerin devlete olan güvenini tekrar sağlamak mümkün olmuştur fakat Anayasanın 125 ve 40. maddeleri gereği bu kişilerin idarenin hatalı işlemleri nedeniyle maruz kaldıkları zararların devlet tarafından tazmini gerekir ve tazmin yeni bir yasa ile bu eksik kalan mağduriyetlerin de giderilmesini zorunlu kılmaktadır. Anayasanın 125. maddesine göre Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimine kapalıydı. 12 Eylül 2010 yılında yapılan referandum sonucu Yüksek Askeri Şura kararlarının bir kısmı kadrosuzluk nedeniyle emeklilik ve terfi işlemleri haricinde yargı denetimine açıldı. 22 Mart 2011 tarihiyle de Yüksek Askeri Şura kararı ile TSK’dan çıkarılan personelin mağduriyetini 6191 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun ile YAŞ kararı ile TSK’dan çıkarılan personelin bir kısım mağduriyetleri giderildi. Ancak bu kanunda da bazı eksik düzenlemeler nedeniyle bu mağdurlar haklarının hepsine kavuşamadı. Anayasanın 40. ve 125. maddesinde devlet 3’üncü kişilere verdiği zararları tazmin ile yükümlüdür.

YAŞ kararı ile mağdur edilen personelin zararlarının tazmini de Anayasa gereği zorunludur. Ancak 6191 sayılı kanun bu zararların tamamını tazmin etmeye yeterli değildir. Geçmişe dönük özlük hakları bakımından yasa da bir boşluk vardır. YAŞ kararı ile ilişiği kesilen personel bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar maaş alamamış ve özlük haklarından mahrum kalmıştır. Anayasanın 125. maddesine göre bu zararların tazmini gerekirken yasa da bu yönde bir düzenleme bulunmadığı için idare geçmişe dönük maaşlarını ödememiştir. Bu konuda açılan davalar da Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından ret ile sonuçlanmıştır.”

OYAK ile ilgili düzenlemede mağduriyetin giderilemediğini kaydeden Aksoylu, “Askerler 205 sayılı kanun gereği zorunlu olarak OYAK üyesidir. Emekli olduklarında OYAK’tan emeklilik yardımı almaktadırlar.

YAŞ mağdurlarının tekrar OYAK’a üye olabilmeleri imkanı getirilmiş ancak emsalleri ile aynı seviyede emeklilik yardımı alabilmeleri için geçmiş dönemdeki kar paylarının bizzat kendileri tarafından ödenmesi şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Bu zarar kişinin kendi kusurundan kaynaklanan değil idarenin hatalı işleminden kaynaklanan bir zarardır. Bu emsalleri ile arasındaki farkın yine idarece karşılanması gerekir” diye konuştu.

Bir diğer mağduriyetin ise SGK primlerinin ödenmesine yönelik olduğuna dikkat çeken Aksoylu, şöyle devam etti:
“Eğer YAŞ kararı ile TSK’dan ayrılan personel hiçbir işte çalışmamış ise bunun emeklilik keseneklerini devlet yatırmaktadır.

Ancak bu kişi serbest meslek sahibi olarak kendisi vergi mükellefi olduysa ve ekonomik şartlar nedeniyle bu SGK primlerini ödeyemediyse devlet hiçbir yardımda bulunmamaktadır. Yani hiç çalışmamış kişinin SGK primleri devlet tarafından ödenirken, çalışmış ancak ekonomik şartlar nedeniyle primleri ödeyememişse devlet bu kanunla ona hiçbir hak tanımamıştır.”

Bu mağduriyetlerin giderilmesinin tek çaresinin yeni bir yasal düzenleme olduğunu vurgulayan Aksoylu, “6191 sayılı kanun değişmediği sürece bu mağduriyetlerin tamamen giderilmesi yargı kararlarıyla mümkün değildir.

Sonuç olarak görev yasamanın anayasanın 125. maddesi gereği bu mağduriyetleri gereği bu çıkaracağı yeni yasa ile ortadan kaldırması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Hükümet maden işçileri için önemli kararlar alıyor. Bundan sonra madenciler yıpranma dahil 43 yaşında emekli olabilecek. Ancak Hak-İş kamuda taşeron gerçeğini gözler önüne serdi. Devlet, 661 bin diyor ancak gerçek rakam 1 milyon 200 bini aşıyor.

2014 Torba yasa maddeleri neler olacak? Herkesin gözü bu yasalarda olacak. Derdi, vergisi, algısı, kanunu, emeklisi, taşeronu herkes bu yasayı beklemekte. Peki Torba yasa Maddeleri neler olacak? 2014 Torba yasa’da neler var çıktı mı ne zaman çıkacak? Herkes bu yasanın ne zaman nasıl bir şekilde çıkacağını konuşuyor. Yasa’nın çıkması an meselesi. Torba yasa Maddeleri neler olacak? 2014 Torba yasa’da neler var çıktı mı ne zaman çıkacak?

Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar erken emeklilik için, Taşeron işçiler ise daha iyi şartlarda çalışmak ve kendilerine güvence olması için bu yasayı bekliyorlar. Araçlarının trafik cezaları hakkında, vergiler hakkında torba yasada yeni düzenlemeler gelecek mi? Herkesin gözü bu yasada olacak.

Torba Yasa tasarısının 20 maddesi daha kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ‘torba yasa’ olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yapan tasarının 20 maddesi daha kabul edildi

Tasarının görüşmelerine geçen hafta salı günü başlayan ve toplam 12 madde kabul eden komisyon, bu haftaki mesaisine 13. madde üzerinden başladı. Komisyonda 11 saat süren görüşmelerde, hükümeti sabah, öğleden sonra ve akşam üç farklı bakan temsil etti. Sabahki oturumda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, öğleden sonrakinde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve akşamki oturumda Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yer aldı.

Tasarıda bugün toplam 20 madde kabul edildi.13 ile 32. maddeleri kapsayan, bugün kabul edilen düzenlemeler şöyle:Tasarıdan Özel Tüketim Vergisi ve endeks değişikliğinden kaynaklı fiyat farkı ile ilgili de düzenleme çıkarıldı. Böylece 22 Eylül 2012 tarihinden önce ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturduğu; geçici kabulü yapılmamış işlerin bu tarihten sonra gerçekleştirilen kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak fiyat farkı hesaplanmasına esas alınan endeks yerine TÜİK tarafından yayımlanan uygun bir endeksin kullanılabilmesine ve

fiyat farkı hesaplanabilmesine dair esas ve usulleri tespite, Bakanlar Kurulu’na yetki veren madde kaldırılmış oldu.

Afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmet alımları 3 yıla kadar olabilecek. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, sürekli nitelikte olan işlere ilişkin hizmet alımlarında yüklenme süresi 3 yıl olacak. İşin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde, bu süre gerekçe gösterilerek üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilecek.Uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer hallerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmayacak. Tasarıdan, asıl işverene, işyerlerindeki alt işverenlerin gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alıp almadığını gözetleme ve denetleme görevi veren madde de önergeyle çıkarıldı.

İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile 10 ve daha fazla çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirecek. Öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dahil edilmeyecek.İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınacak. 10′dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için, kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecek.İşveren sendikaları, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde 25′ini aşmamak üzere karşılıklıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturulabilecek. Ancak bunun için tüzüklerinde hüküm bulunacak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenecekYüzde 1 olarak uygulanacakSendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 3 üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için yüzde 1 olarak uygulanacak.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlara da süresiz çalışma izni verilebilecek. Yabancıların, süresiz çalışma izni alabilmesi için toplam 6 yıllık kanunu çalışma süresi, 8 yıla çıkarılıyor. 11 Nisan 2014′ten önce süresiz çalışma izni verilen yabancıların hakları saklı kalacak.Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, kanunda belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanacak. Harçlar Kanunu’nda “ikamet tezkeresinin harçsız olarak verildiği yabancıları” içeren maddeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca süresiz çalışma izni verilenler de eklenecek.İşe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenecek ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılacak.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun taşınmaz alımının ve taşınmazlarının müzayede suretiyle satışı dahil, devir ve teslimi, 31 Aralık 2013 tarihine kadar KDV’den müstesna olacak.

Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yurt dışında Türk vatandaşı olarak çalıştıkları süreler için de borçlanma imkanı tanınacak.Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların, akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecek. Yurt dışında geçen sürelerin tamamı veya istenildiği kadarı borçlanılabilecek. Bu borçlanma, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum aleyhine açılan ve henüz sonuçlanmamış davalardan feragat edenler hakkında da uygulanacak.

TORBA YASASI YİNE MECLİSTE

30 Mart yerel seçimlerine takılan Torba Kanun, yeniden gündeme geldi. Torba Kanun’da sözleşmeli personele kadro, Bağ-Kur borçlusuna kolaylık ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesi gibi binlerce kişiyi ilgilendiren konular var.

4/C’LİYE KADRO

Geçici personele (4/C’li) kadro verilmesiyle ilgili düzenlemeye son şekli verildi.

Bu ay Meclis’e sunulması beklenen tasarıyla 50 bin 4/C’li personel kadroya geçirilecek. Ayrıca binlerce vatandaşın prim borcu silinecek.

HEP ENDİŞE TAŞIYORLAR

Kamuda çalışan 50 bin 4/C’li (geçici) personel bulunuyor. 4/C’liler bir yüdan az süreli veya mevsimlik sözleşme île çalıştırılıyor. İşçi sayılmayan 4/C’liler, diğer çalışanlarla aynı haldara sahip değil. Bu kapsamda çalıştırılanların yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları yok. Ayrıca her yıl sözleşme yenilemek zorundalar. Yani daimi personel değiller. Bu yüzden de her yıl işsiz kalma endişesi taşıyorlar.

TALEP BAKANLARA İLETİLDİ

Sözleşmeli işçilere, belediyelerde çalışanlara kadro verildi fakat kamudaki geçici personele bir türlü çözüm bulunamamıştı. Çalışma Bakanlığı sendikalarla birlikte bu konuda bir çalışma başlatmıştı. 4/C’lilerin statüsüyle ilgili konular toplu sözleşme görüşmelerinin ardından yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında da gündeme gelmiş ve bir tasarı hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na sunulmuştu.

DÜZENLEME SEÇİME TAKILDI

Fakat geçici personele kadroyu da içeren Torba Kanun, 30 Mart yerel seçimlerine takılmıştı. Seçimlerin ardından gözler tekrar Meclis’e çevrildi. Binlerce çalışana kadro verilmesiyle ilgili düzenlemenin bu ay sonuna kadar Meclis’e sunulması bekleniyor. Torba Yasa ile ayrıca borçlu milyonlarca vatandaşın eli rahatlayacak. Düzenlemeyle, borçlu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaşın borcu silinecek.

BAĞ-KUR’LUYA KOLAYLIK

24 aydan çok prim borcu olan Bağ-Kur’lular borçlarını sildirebilecek. Borcunu sildirenin sigortası da yanacak. Bu kişi yeniden Bağ-Kur’a kayıt yaptırıp primlerini ödemeye devam edebilecek. Borcu silinen Bağ-Kur’lunun SSK çalışması varsa geçerli olacak. Emeklilik için prim gün sayısına ihtiyaç duyanlar, tamamını değil silinen süreden dilediği kadarını canlandırıp ödeyebilecek.

DİLEYENE TAKSİT

10 yıllık Bağ-Kur süresinin 4 yılına ihtiyaç olursa bunu ödeyip süresine ekletebilecek. Bağ-Kur’a 24 aydan fazla prim borcu olanlar borcu sildirmek yerine dilerse ödeyebilecek. Bu durumda ana para borcu sabit kalacak fakat gecikme zamlarının yüzde 50′si silinerek 36 aya kadar taksitle borcu ödeme imkanı getirilecek. 24 aydan az borcu olanların sildirme hakkı olmayacak.

8 MİLYAR LİRALIK PRİM ÖDENMEDİ

1 Ocak 2012′den itibaren yeşil kart uygulaması terk edilip Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) geçilmişti. Bu sistemle sosyal güvencesi olmayan 12.5 milyon kişinin gelir testi yaptırması gerekiyordu. Ancak bunlardan 4 milyonu gelir testi yaptırmadı. Bu kişilerin her ay 245 lira prim ödemesi gerekiyordu. Fakat çoğunun haberdar olmadığı bu uygulama nedeniyle 4 milyon kişinin 8 milyar lira prim borcu birikti.

Taşeron İşçiler! Hükümet maden işçileri için önemli kararlar alıyor. Bundan sonra madenciler yıpranma dahil 43 yaşında emekli olabilecek. Ancak Hak-İş kamuda taşeron gerçeğini gözler önüne serdi. Devlet, 661 bin diyor ancak gerçek rakam 1 milyon 200 bini aşıyor. Yüzde 10′unun maaşı asgari ücret görünüyor ama taşeron bankadan verdiği ücretin bir bölümünü elden geri alıyor. Peki ama kamu neden taşeron işçi çalıştırıyor yanıtı işçiler veriyor: “Yandaşa para aktarmak ve ucuz işçilik yaratmak”. Taşeron işçilere yapılacak kadro düzenlemesinde son durum ne? Taşeron İşçi Haberleri(Çok çarpıcı taşeron araştırması) Kamu neden taşeron işçi çalıştırıyor?

Torba Yasası 2014 (Taşeron Haberleri) Bağkur, Ssk, Vergi Affı! Torba yasa ile ilgili yeni gelişmeler bekleniyor. Meclis ise tamamen Cumhurbaşkanlığı seçimine ve Cemaate operasyon fikrine kilitlenmiş durumda. Vatandaşların bekleyişi bir süre daha bekleyeceğe benziyor. Bu bekleyiş mutlu sonla mı biter yoksa mutsuz bir kabusla mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Torba yasa çıkarılmasını bekleyenlerin umudu sönüyor. Bağkur affından yapılandırmasına, GSS affına, vergi affına kadar bir çok kalemde yeni düzenleme yapılacak.

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve dün itibariyle Meclis’e gelen dev af paketinde, vergiler, SGK primleri ve idari para cezalarıyla, takipteki kamu alacaklarında gecikme faizlerinden ve cezalardan vazgeçiliyor. Tüm borçlar ÜFE ve TÜFE’ye göre yeniden yapılandırılıyor ve 18 aya kadar ödeme imkanı getiriliyor. Sigara cezaları dışında kalan ve 120 TL’nin altındaki idari para cezaları ise siliniyor. Ak Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşları tarafından Meclis’e sevk edilen düzenlemede, silinecek borçlar şöyle sıralandı:

VERGİLER DE KAPSAMDA

30 Nisan 2014’ten önceki dönemlere vergi borçları, gecikme faizi ve gecikme zamları yeniden yapılandırılıyor. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan alacaklara kanun yasalaştıktan sonra TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. Kesilmiş olan vergi cezalarının ödenmemiş kısmının da TÜFE/ÜFE hesaplaması yapıldıktan sonra, yüzde 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçilecek. Mükelleflerin yeniden yapılandırma için açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

İKİ TAKSİT AKSATILABİLECEK

Düzenleme ile amme alacağı doğmuş bulunan gelir, kurumlar, gelir stopaj, kurumlar stopaj, KDV ve ÖTV ceza ve gecikme zamları kapsamda olurken, mükellefler bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde borçlarına ilişkin taksitlerden yararlanma haklarını kaybedecekler.

Taşeron İşçiler! Hükümet maden işçileri için önemli kararlar alıyor. Bundan sonra madenciler yıpranma dahil 43 yaşında emekli olabilecek. Ancak Hak-İş kamuda taşeron gerçeğini gözler önüne serdi. Devlet, 661 bin diyor ancak gerçek rakam 1 milyon 200 bini aşıyor. Yüzde 10′unun maaşı asgari ücret görünüyor ama taşeron bankadan verdiği ücretin bir bölümünü elden geri alıyor. Peki ama kamu neden taşeron işçi çalıştırıyor yanıtı işçiler veriyor: “Yandaşa para aktarmak ve ucuz işçilik yaratmak”. Taşeron işçilere yapılacak kadro düzenlemesinde son durum ne? Taşeron İşçi Haberleri(Çok çarpıcı taşeron araştırması) Kamu neden taşeron işçi çalıştırıyor?

18 TAKSİT UYGULAMASI GELİYOR

Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1,05, 9 taksit için yüzde 1,07, 12 taksit için yüzde 1,10, 18 taksit için yüzde 1,15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2’şer aylık taksitler halinde ödenecekler.

120 LİRANIN ALTINA AF

Yeniden yapılandırma ile trafik cezaları da dahil olmak üzere 120 liranın altındaki cezalara af geliyor. Sigara cezaları dışındaki trafik cezaları ya da kabahatler yasasına göre yazılmış ancak tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki cezalar gönderilmeyecek. Bu arada 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş ücretlerinden de tebligat yapılmayarak vazgeçiliyor. Yine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun kapsamında 2007 yılı öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçiliyor.Şirketlere de önemli bir destek geliyor. Kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında getirilen düzenleme ile yüzde 3 vergi beyannamesi verilmesi halinde çözüm getiriliyor.

SGK’DA TÜM BORÇLAR YENİDEN YAPILANACAK

2014 Nisan ayından önce tahakkuk eden sigorta pirimi, emeklilik, keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminde gecikme faizleri silinecek. Ana para TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. SGK idari para cezaları da yeniden yapılanacak. Borçta yeniden yapılanma için başvuru süresi, borcun türüne göre 3-4 ay olacak. Ödemeler 18 eşit takside kadar yapılabilecek. 2011’deki aftan yararlanan, yeni af için başvurabilecek. Borcu olduğu için sağlık hizmeti alamayanlar, yeniden yapılandırma kapsamına girdikten sonra hizmet alabilecek.

OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayracak.

 1. erdoğan diyor ki:

  adli para cezasıda bu yeni torba yasanın içinde varmı acaba bilgilendirseniz sevinecem

 2. volkan diyor ki:

  Asgari ücretle insanları mal hamal eden bi devlete sadece gülerim

 3. Anonim diyor ki:

  Ne olur indirimin yada affet verin artk.

 4. serkan diyor ki:

  af varmı insirim varmı iş paralara gelince yine büyükler kazanıyoyo af af varmıııııııııı

 5. yahya diyor ki:

  2022 maislarinda deyisklik varmi cavap

 6. fatih diyor ki:

  Babam kamu davasindan 8ay yatacak ve ceza evine teslim olali 02 04 2014 tarihte teslim oldu torba yasasi bu cezaya yansirmi cvp

 7. emekci diyor ki:

  1999 yılında bir gecede cıkan yasa ile emeklilik yaşı uzatıldı fakat 99 yılından önce işe gire bende dahil olmak üzre yaklaşık 5 milyon kişi eski yasa ile işe başladık ama gelin görünki yeni yasa bizim kazanılmış hakımızı elimizden alıyor şimdi buradan bakanlara ve milletvekillerine sesleniyorum okoltuklar babanızın malı degıl o koltuklarda oturup emekcinin hakını savunmayanların hepsi tek tek tepe takla oldular ben kazanılmış hakımı istiyorum sadaka deyil bir an önce bu yasayı cıkarın bu yasanın çıkmasını kim engelliyorsa inşallah allahından bulur peyganber efendimiz işcinin anlının teri kurumadan hakkını veriniz diyor nasırlaşmış vicdanlarınıza sesleniyorum işcinin ahı indirir şahı bir an önce cıkarın bu yasayı yetti artık ,,

FACEBOOK YORUMLARI

Yükleniyor..

İlginizi çekebilecek eğitim kategorisinden en son haberler

EN SON HABERLER

FACEBOOK TAKİP BUTONU

Enson Paylaşılanlar