19 NİSAN 2015 PAZAR 17:05

Davutoğlu’ndan memurlara büyük müjde

Davutoğlu’ndan memurlara büyük müjde

Real Madrid’de çifte şok!

Real Madrid’de çifte şok!

Ballı suyun insan sağlığına inanılmaz faydaları

Ballı suyun insan sağlığına inanılmaz faydaları

Çöpten çıktı görenleri şok etti!

Çöpten çıktı görenleri şok etti!

İşte son seçim anketi

19 Nisan 2015 Pazar 15:24 - Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin 9 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da yap­tı­ğı an­ke­tin so­nuç­la­rı­ açık­landı. İş­te an­ke­te gö­re par­ti­le­re gi­den oy­la­rın son du­ru­mu…...

Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur. Benjamin Franklin

Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin 9-12 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da yap­tı­ğı an­ke­tin so­nuç­la­rı­ açık­landı.

İş­te an­ke­te gö­re par­ti­le­re gi­den oy­la­rın son du­ru­mu…

Hal­ka ilk ola­rak “7 Ha­zi­ran 2015 se­çim­le­rin­de han­gi si­ya­si par­ti­ye oy ve­re­cek­si­niz?” so­ru­su­nu yö­nel­ten Ge­zi­ci Şir­ke­ti­’nin an­ke­tör­le­ri şu ce­vap­lar­la kar­şı­laş­mış­lar:
anket-2

Ka­mu­oyu araş­tır­ma­sın­da top­lu­ma “Baş­kan­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yip des­tek­le­me­di­ği­” de so­rul­muş. Hal­kın ezi­ci ço­ğun­lu­ğu Baş­kan­lı­ğa kar­şı ol­du­ğu­nu söy­le­miş.

anket-3

An­ke­tör­ler de­nek­le­re “Hü­kü­me­tin ka­rar al­ma sü­re­cin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’n­dan ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­nu da yö­nelt­miş­ler. Hal­kın ce­va­bı yüz­de 64,7 ora­nın­da “E­ve­t” ol­muş.

Araş­tır­ma­da­ki il­ginç so­ru­lar­dan bi­ri de “Siz­ce AK Par­ti hiç ha­ta yap­tı mı?” so­ru­su ol­muş. An­ke­te ka­tı­lan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu (yüz­de 73,7) “E­vet yap­tı­” de­miş.
“Hü­kü­me­tin so­run­la­rı­nı­zı çöz­mek­te ve ül­ke­yi yö­net­mek­te ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na ve­ri­len ce­vap­lar da çar­pı­cı bir tab­lo oluş­tur­muş.

Zi­ra AK­P’­li­le­rin id­di­ala­rı­nın ak­si­ne hal­kın yüz­de 70,9’u ik­ti­da­rın ül­ke­yi yö­net­mek­te ve so­run­la­rı çöz­mek­te ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş.
An­ke­te ka­tı­lan­lar “Si­ze gö­re, ge­nel hat­la­rıy­la ül­ke­nin gi­di­şa­tı doğ­ru yön­de mi­dir, yok­sa yan­lış yön­de mi­dir?” so­ru­su­na ağır­lık­lı ola­rak “Yan­lış yön­de­” ce­va­bı­nı ver­miş­ler.
“Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın gö­rev sü­re­si bo­yun­ca ta­raf­sız ola­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na ve­ri­len ce­vap­lar da dü­şün­dü­rü­cü. So­nuç­la­ra ba­kı­lır­sa hal­kın yüz­de 66,3’ü Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ta­raf­sız ola­ca­ğı­na inan­mı­yor.

Bu­ra­da en dik­kat çe­ki­ci yan, AK­P’­ye oy ve­ren seç­men­le­rin yüz­de 46’sı­nın bi­le Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ta­raf­sız­lı­ğı­na duy­du­ğu inan­cı­nı yi­tir­miş ol­ma­sı…
An­ket­te­ki di­ğer so­nuç­la­rı özet­ler­sek;

Hal­kın yüz­de 68,4’ü ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şa­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Yüz­de 47’si “ge­çi­ne­mi­yo­ru­m” di­yor. İş­siz­le­rin ora­nı yüz­de 21.2’yi bul­muş du­rum­da.

(Oy­sa res­mi ra­kam­lar iş­siz­li­ği yüz­de 10’un al­tın­da gös­te­ri­yor. Ya­ni ger­çek ra­kam giz­le­ni­yor)

AKP’nin oyları eriyorEmek­li­ler ve iş­çi­ler cid­di an­lam­da ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şı­yor.

Ka­dın­lar er­kek­le­re oran­la da­ha çok ge­çim sı­kın­tı­sı çek­tik­le­ri­ni söy­lü­yor. Tür­ki­ye­’de son 10 yı­lı baz al­dı­ğı­mız­da ka­dın­la­rın “ge­çim sı­kın­tı­sı­nı­” ilk de­fa bu den­li yük­sek oran­da di­le ge­tir­di­ği ve tep­ki­le­ri­nin art­tı­ğı göz­le­ni­yor.

Ω OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 1. zor diyor ki:

  ancak chp nin yandaş firması orc nin anketini yayınlıyorsunuz. rüya aleminden çıkın bir zahmet.

  (0)
 2. mustafa yiğit - EYT mağduru diyor ki:

  ne olacaktıya bu milletin çektiği sıkıntıları halen görmemzlikten geliyorlar. allah bu hükümete bu ülkede birdaha iktidar olma şansı vermesin. vallahi iki yıldır aç ve işsizim. oymu benim ve benim gibi çaresiz EYT mağduru kardeşlerimin hakkını hangi parti savunursa beş oyum var oylarım onundur. bu CHP de olabilir MHP de umarım seslerimizi malefet duyar ve sesimiz olurlar.

  (0)
 3. Anonim diyor ki:

  Ne Tayyip ne ekmeledin halkların umudu Selahaddin

  (-11)
 4. Anonim diyor ki:

  EKMELETTİN BEY %30-35 ALIR

  (-12)
 5. Anonim diyor ki:

  AKP %60 OLDU

  (-15)
 6. tubii diyor ki:

  ekmeleddin ihsanoglunu arastirmadan once tayyip amca yine kazanacak diye kabullenmistim.Fakat son bi kac gundur gecmisini arastiriyorum ve kanaatim gercekten tam cumhurbaskanligina layik biri tabiki bu benim yorumum.Bana gore cumhurbaskani cok donanimli biri olmali.Bilgisi ve yaptiklari karsinda hayran kaldim.Simdi yine kaybedecegini dusunuyorum ve cok uzuluyorum.Bizim halkimiz kolpa adamlari daha cok seviyor boyle bi adami tercih edeceklerini zannetmiyorum.neyseki halk RTE i hak ediyor.Bir hadis i serifte soyle geciyor ;Nasilsaniz oyle yonetilirsiniz.

  (-1)
 7. Anonim diyor ki:

  anketi iyi yapmak ak parti işi

  (-6)
 8. Anonim diyor ki:

  Yine Olmadı dimi Yine Olmadı :)) Tek Hanelere inecekmiş Bu Asrın Farkıdır ASrın.

  (-1)
 9. Anonim diyor ki:

  Allahın izniyle akp seçim güdümlü füzesinin kurbanı olacaktır:)))

  (0)
 10. cevdet diyor ki:

  BU MİLLET NANKÖR DEĞİL YİNE AKP DİYECEK

  (-11)
 11. somali diyor ki:

  Bende kac donemdir akp ye veriyordum. hatta hic baska bir partiye oy vermedim. su kadar soyliyim kim nereye verirse versin ama ben akp yi aklimdanda gonlumden de sildim. ne yapacaksiniz yani zulumle bir yere mi geleceksiniz. bakin zulm edenlerden ibrette mi almazsiniz. sonlari ne hale geldi. devletimin itibarini iki paralik ettiniz. yazik

  (5)
 12. Anonim diyor ki:

  SEN SALAKSIN TAM BİR APTALSIN

  (-4)
  • Anonim diyor ki:

   bence anonim salak aptal sensin çünkü birdefa kimseye saygın yok ayrıca alttaki 3cü yorumunda (Allahin izni ile yine nal toplayack chp olumune akp) demişsin seni ben anlayamadım chp limisin yoksa AKP limisin bir defa sen önce ona karar ver aynı kılıçdar oğlu gibi sende sabah başkaaa akşam başka söylüyor saçmalıyorsun gel sende dön AKP ye

   (-4)
 13. Anonim diyor ki:

  insanlar hala bazı gerçekleri göremiyor hala akp yi desteklemeniz cok salakça acın gözünüzü artık madem ataürk ü seviyosunuz da neden atatürk ün kurduğu partiye oy vermiyorsunuz … tabi siz icraata bakıyodunuz demi unutmusum …

  (3)
 14. Anonim diyor ki:

  Allahin izni ile yine nal toplayack chp olumune akp

  (-10)

FACEBOOK YORUMLARI

Yükleniyor..

bilgi kategorisinden en son haberler